Organizaciona kultura
"Više od svega, pametni i mudri žele da spoznaju sebe" - Vilijam Šekspir

... je skrivena sila koja oblikuje ponašanje ljudi u organizacijama.. njihov odnos prema poslu i kolegama... Ona je kao gravitacija, ne možeš je videti, ali možeš osetiti kako te vuče...Nema sumnje da se organizacije suočavaju sa stalnim promenama i izazovima u današnjem poslovnom okruženju. Kako bi ostale u trci sa konkurentima, organizacije moraju imati viziju smera u kome su kreću. Međutim, vizija sama po sebi nije dovoljna. Organizaciona kultura koja predstavlja sastavni deo svake kompanije i ima jasne i/ili skrivene uticaje na svakodnevno poslovanje mora biti u skladu sa vizijom organizacije. Stoga, kulturu možemo opisati kao lepak koji povezuje sve elemente organizacije u čvrstu i uspešnu celinu

Šta je zapravo ta neopipljiva „organizaciona kultura”?

U Human Synergistics-u kulturu definišemo kao skup pretpostavki, zajedničkih vrednosti i verovanja koja određuju način na koji se članovi organizacije ponašaju i ophode jedni prema drugima i način na koji pristupaju svojim poslovima.

Istraživanja su potvrdila jasnu vezu između organizacione kulture i učinkovitosti organizacija. Konstruktivne organizacione kulture, koje podstiču zaposlene na interakciju, podstrekuju na inovativnost, promovišu ličnu odgovornost i pouzdanost i vrednuju učinak donose bolje finansijske rezultate, veće angažovanje zaposlenih, pozitivna iskustva kupaca/klijenata, kao i viši nivo produktivnosti.

... profit ili više od toga

Najuspešnije kompanije današnjice su organizacije sa „konstruktivnim“ kulturama. Do takvih kulturnih profila velike i uspešne kompanije nisu došle na jednostavan način, već konstantnim merenjem, analizom i promenom svojih kultura. Naprosto, kreiranje konstruktivnih i inspirativnih kultura je imperativ i najvažniji izazov za organizacije u današnjem okruženju!